close
Slide 1

Термин Определение
MƏKTƏBDAXİLİ İDARƏ SİSTEMİ bir-birilə bağlı elementlərin elə cəmidir ki, onların qarşılıqlı təsiri ilə idarəetmə funksiyalarını və onların idarə edilən obyektə təsirini həyata keçirtmək mümkündür

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?