close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ DEONTOLOGİYA 1)müəllimin professional fəaliyyəti barədə elm; 2) fəaliyyət iştirakçıları arasında etibarlı münasibətləri təmin edən profesional etika. Digər insanlara və onların ideyalarına münasibətdə ped. kompetensiya təlim-tədris prosesində qəbul edilmiş mənəvi məsuliyyəti ifadə edir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?