close
Slide 1

Термин Определение
PEDAQOJİ İNVARİANTLAR dəyişilməyən ped.həqiqətlər. Termin pedaqogikaya S.Fren tərəfindən daxil edilib. O, humanist ped. əsasında 30 invariant prinsip hazırlayıb. Məs: uşağın təbiəti böyüklərin təbiəti kimidir; uşağın məktəbdəki davranışı onun psi.quruluşundan və sağlamlıq vəziyyətindən asılıdır; heç kim ona əmr edilməsini sevmir və s

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?