close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Bütün A Ə B D E F G H İ K Q L M N O P R S T V Y U
Termin İzahı
PEDAQOJİ TƏDQİQATIN MƏQSƏDİ ped. hadisələrdə səbəb-məqsəd əlaqəsinin və qanunauyğunluğun müəyyənləşməsi və onların əsasında nəzəriyyə və metodologiyanın işlənib hazırlanması

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?