close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ MÜHİT ped. məqsədlərə uyğun olan uşaqların fəaliyyətinin dünyaya, insanlara, insanların bir-birinə münasibət şərtləri sistemidir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?