close
Slide 1

Термин Определение
TƏLİM PROSESİNİN APARICI QÜVVƏLƏRİ şagirdin artan, yenilənən tələblərinin müəllim tərəfindən ödənə bilmək qabiliyyəti arasında olan obyektiv ziddiyətlər.Şagirdin özünün aktivliyi hesabına bu ziddiyətlərin həlli onun inkişafına xidmət edir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?