close
Slide 1

Термин Определение
UŞAĞIN MƏDƏNİ MÜHİTİ bütün tədris fənlərinin məzmunundakı mədəni komponentlərin formalaşdırdığı uşağın tədris və həyat fəaliyyəti mühiti: tədrisdə aktivliyi və özünütəhsil fəaliyyətindəki mədəniyyət; tədris müəssisəsinin mədəni səviyyəsi; uşaq və b-ci ildən nəzərdə tutulub

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?