close
Slide 1

Term Definition
DİDAKTİK PRİNSİPLƏR ümumi məqsəd və qanunauyğunluqlara əsasən təhsil prosesinin məzmununu, tədris metod və formalarının təşkilinin əsas məqamları

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?