close
Slide 1

Термин Определение
ELMİ-METODİKİ İŞLƏR ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİN yeni tipli təhsil müəssisələrində bilavasitə elmi və metodiki işlərin rəhbər və təşkilatçısı. Bir qayda olaraq, məhz ixtisası üzrə 5 ildən artıq müddətə staja malik olan yüksək ixtisaslaşmış işçilərdən seçilir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?