close
Slide 1

Термин Определение
HUMANİTAR TƏHSİL təhsilin məzmununda təhsil alanların şəxsi yetkinliyinin formalaşmasına yönəlmiş ümummədəni komponentlərin inkişafıdır

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?